EMISJA AKCJI SERII D SPÓŁKI 7LEVELS S.A.

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu 7Levels S.A. niniejszym informujemy, że upłynął termin przyjmowania Zapisów na akcje serii D 7Levels S.A. przewidziany w harmonogramie Oferty Publicznej. Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie udziałem w Ofercie akcji serii D.


Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych


PODSTAWOWE INFORMACJE

Na podstawie poniższego Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty Publicznej oferowanych nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 7LEVELS S.A. (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie niższa od minimalnej liczby oferowanych akcji (tj. 50.000 Akcji Nowej Emisji), Oferta nie dojdzie do skutku.

Niezwłocznie po przydziale Akcji Oferowanych, Emitent wystąpi do sądu rejestrowego celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Oferowane. Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Oferowanych, Emitent podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW, a następnie podejmie działań przed GPW w celu wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

Terminy Zdarzenie
29 września 2020 r. Publikacja Dokumentu Ofertowego
06 października 2020 r. Ustalenie ceny emisyjnej
06 października 2020 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
27 października 2020 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
do 30 października 2020 r. Przydział Akcji Oferowanych
do 30 października 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 06 listopada 2020 r. Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

WSKAZANIE OSÓB, DO KTÓRYCH KIEROWANIA JEST OFERTA

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Oferowanych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 – 3 Prawa Dewizowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Inwestor, będący nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający objąć Akcje Oferowane, powinien zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w państwie jego rezydencji, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniższy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja, zaproszenie lub oferta objęcia Akcji Oferowanych, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Dokument Ofertowy nie podlega ani nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio lub bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (z późn. zm.) – „US Securities Act 1933”, ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jak „US Person” nie są uprawnione do objęcia lub nabycia Akcji Oferowanych.

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 10 (dziesięć) Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego nie może być większa niż  100.000 (sto tysięcy) Akcji Oferowanych.

CENA EMISYJNA AKCJI OFEROWANYCH

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunki papierów wartościowych.

Zapisy na Akcje Oferowane składane będą i przyjmowane w terminach trwania zapisów:

  1. osobiście w siedzibie Emitenta – w przypadku złożenia Zapisu osobiście w siedzibie Emitenta, Zapis na Akcje Oferowane powinien zostać złożony w postaci oryginałów prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Na dowód przyjęcia Zapisu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący Zapis. Składając Zapis w siedzibie Emitenta , inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu Zapisu. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.
  2. w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia Formularza Zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: https://www.7lvls.com/akcje/. W przypadku złożenia Zapisu w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia Formularza Zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta, uznaje się go za ważny pod warunkiem opatrzenia przez osobę dokonująca Zapisu Formularza Zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. profilem zaufanym.

Przyjęcie Zapisu w postaci elektronicznej wymaga również przynajmniej elektronicznego potwierdzenia przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą się Zapisy na Akcje Oferowane (włącznie).

ZASADY PŁATNOŚCI ZA AKCJE OFEROWANE

Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz ceny emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej. Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się:

  1. datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta utworzony specjalnie w celu przyjmowania wpłat z emisji Akcji Oferowanych lub
  2. datę przesłania na adres akcje@7lvls.com wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek bankowy Emitenta prowadzony przez Alior Bank S.A., o numerze: 56 2490 0005 0000 4600 1701 3412

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane wpłynęła na rachunek Emitenta wskazany powyżej. Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  3. adnotację „Wpłata na akcje 7LEVELS S.A.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab